Kush Mintz

R1.00

Indica/sativa Hybrid
Potency: 17.7% THC

Category: